Valitse sivu

Seuran säännöt

Yhdistyksen säännöt

Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 25.08.2016, Dnro 2016/514940Y 

 

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Kajaani Gymnastics ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Kajaanin kaupunki.
Yhdistyksen kieli on suomi.
Yhdistyksestä käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä seura.

2 § SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on edistää jäsenistönsä liikuntaa ja tarjota eri ikäisille mahdollisuuksia harrastaa monipuolista voimistelua ja liikuntaa harrastus-, kilpa- ja huippu-urheilutasolla harrastajien edellytysten ja tarpeiden mukaan. Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnan tavoitteena on laaja-alaisen ja tasa-arvoisen liikuntakulttuurin edistäminen.

3 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tarkoitustaan seura toteuttaa

 • tekemällä voimistelu- ja liikuntakasvatustyötä,
 • järjestämällä jäsenilleen;
  a) kunto- ja terveysliikuntaa eri ikäisille,
  b) voimistelun eri lajien harjoitus- ja valmennus- ja kilpailutoimintaa,
  c) koulutustoimintaa,
  d) tiedotus- ja suhdetoimintaa,
 • järjestämällä voimistelu- ja liikuntaharjoituksia sekä koulutustilaisuuksia,
 • järjestämällä näytöksiä, kilpailuja, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa,
 • hankkimalla tarvittavia välineitä ja materiaaleja,
 • vaikuttamalla paikkakunnan liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun ja – toteutukseen aloittein, ehdotuksin ja kannanotoin,
 • harjoittamalla julkaisutoimintaa.

4 § TOIMINNAN TUKEMINEN

Toimintansa tukemiseksi seura voi:

 • harjoittaa julkaisutoimintaa,
 • välittää jäsenistölleen voittoa tavoittelematta liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita,
 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta,
 • järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, rahainkeräyksiä ja arpajaisia,
 • tehdä yhteistyösopimuksia eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

5 § SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:een, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi ja noudattaa liiton ja niiden kansallisten ja kansainvälisten liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsen liitto on.

6 § SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Seuran sääntöjen lisäksi seuran jäsen sitoutuu noudattamaan liiton ja niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsen liitto on.

Seuran kokous voi johtokunnan esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta eikä äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seuran kokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta eikä äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seuran johtokunta voi hyväksyä kannattajajäseneksi yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet suorittavat seuran syyskokouksen päättämät liittymis- ja jäsenmaksut.

7 § SEURASTA EROAMINEN

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Ero astuu voimaan heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen maksamaan seuralle jäsen- ja muut maksut sekä hoitamaan sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

8 § JÄSENEN EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITOTOIMET

Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tai liiton sääntöjä ja tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

Seura ja sen jäsen sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa Suomen Antidoping-toimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidoping-säännöstöä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Näitä sääntöjä, liiton kilpailusääntöjä, hyviä tapoja tai liikunnan eettisiä arvoja tai urheilun reilunpelin periaatteita vastaan rikkonutta liiton jäsenseuraa tai sen henkilöjäsentä liitto voi rangaista antamalla varoituksen, poistamalla kilpailuoikeuden tai erottamalla jäsenyhdistys liitosta. Muusta seuraamuksesta kuin liitosta erottamisesta on määrätty lähemmin liiton kilpailusäännöissä. Kilpailuoikeuden poistamisesta seuraa kaikkien niiden kilpailuoikeuksien menettäminen, jotka seuralla tai sen henkilöjäsenellä on liitossa tai sen jäsenyhdistyksessä vapautumatta kuitenkaan velvollisuuksista liittoa tai sen jäsenyhdistystä kohtaan

Dopingrikkomukset ja antidopingsäännöstöön sitoutuneelle henkilölle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Dopingrikkomuksia ovat:

 • kielletty aine tai näyttö kielletyn aineen käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä,
 • kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys,
 • kieltäytyminen dopingtestistä,
 • dopingvalvonnan välttely ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti,
 • dopingtestin manipulointi,
 • dopingaineiden hallussapito,
 • dopingaineiden ja -menetelmien levittäminen,
 • dopingin edistäminen.

Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä seuraamuksena kilpailutuloksen mitätöinti, urheilutapahtuman tulosten hylkääminen, urheilun toimintakielto ja kirjallinen varoitus. Antidopingsäännöstöön sitoutunut henkilö voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle, lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:

 • urheilulle vieraiden aineiden käyttö;
  • huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen,
  • julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena kilpailu- ja harjoitustilanteissa,
  • tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin,
  • epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteissa;
  • väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu,
 • urheiluhuijaus;
  • kilpailutilan tai -välineiden manipulointi,
  • tuloksista etukäteen sopiminen,
 • vedonlyönti;
  • vedonlyönti omasta kilpailusta,
 • lahjonta;
  • tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi,
 • sukupuolinen häirintä.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena liiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto. Liitto tai sen asemasta tai sen lisäksi Kansainvälinen lajiliitto voi päättää seuran jäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä alemman asteisissa määräyksissä vahvistetuilla tavalla.

Johtokunta päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Johtokunta voi päättää myös kurinpitotoimista tapauksissa, joissa varsinainen jäsen rikkoo seuran sääntöjä tai johtokunnan antamia ohjeita ja joissa ei voi soveltaa Suomen Voimisteluliiton kurinpitosääntöjä. Seuraamuksena tällöin voi tulla kysymykseen joko huomautus tai kirjallinen varoitus.

Ennen erottamista jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, ellei perusteena ole jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

9 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT

Seuran kevät- tai syyskokous päättää vuosittain varsinaisilta jäseniltä seuraavana vuonna kannettavan liittymis- ja jäsenmaksujen ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruudesta. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille.

Kunniajäseniltä eikä kunniapuheenjohtajalta peritä jäsenmaksua.

10 § SEURAN KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään helmi- maaliskuussa ja syyskokous pidetään aikaisintaan marras- joulukuussa.

Johtokunta kutsuu seuran kokouksen koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä jäsenille lähetettynä kirjallisena kutsuna tai sähköpostitse.

Varsinainen jäsen voi käyttää yhdistyksen kokouksessa äänioikeuttaan valtakirjalla asiamiehen välityksellä. Asiamiehenä voi olla 15 vuotta täyttänyt varsinainen jäsen tai samaan perheeseen kuuluva 15 vuotta täyttänyt henkilö.

Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain 24 §:n määräykset.

11 § ASIOIDEN KÄSITTELY SEURAN KOKOUKSISSA

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Avataan kokous.
 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.
 • Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus.
 • Esitetään johtokunnan laatima tilinpäätös ja tilintarkastajien antama lausunto.
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.
 • Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat.
 • Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta johtokunnalle kevätkokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava.
 • Päätetään kokous.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Avataan kokous.
 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.
 • Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä.
 • Vahvistetaan tulevan kalenterivuoden liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.
 • Vahvistetaan tulevan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 • Valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavalle kaudelle.
 • Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
 • Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.
 • Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä.
 • Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat.
 • Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta johtokunnan syyskokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava.
 • Päätetään kokous.

Seuran kokouksissa asiat ratkaistaan yksikertaisella ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta yhdistyslain 27 §:n 3) kohdassa mainittuja tapauksia.

Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

12 § SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä jonkin määrätyn asian takia sitä johtokunnalta vaatii.

Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle. Ylimääräisen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Kokouskutsussa noudatetaan seuran kokouksen koollekutsumissääntöjä.

13 § SEURAN TOIMINNAN JOHTAMINEN

Seuran toimintaa ja taloutta johtaa syyskokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut vähintään 6 ja enintään 15 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain, aluksi arvan sittemmin vuoron mukaan.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosittain ja nimeää muut tarvittavat toimihenkilöt.

14 § JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsentä kirjallisesti sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on:

 • kutsua koolle, valmistella ja panna seuran kokousten päätökset täytäntöön edustaa seuraa,
 • johtaa ja kehittää seuran toimintaa,
 • vastata seuran omaisuudesta ja taloudesta,
 • hyväksyä ja erottaa jäsenet ja pitää jäsenluetteloa,
 • nimetä tarvittaessa seuran jaostot, valiokunnat ja työryhmät,
 • tehdä seuran toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten,
 • tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös,
 • hankkia ja kouluttaa ohjaajia ja muita seuratoimijoita,
 • hoitaa seuran tiedotustoimintaa,
 • päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista,
 • laatia toiminnasta vuosittain vuositilastot ja lähettää ne liiton sääntöjen mukaisesti liittoon,
 • valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt,
 • päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esitykset muista kunnia- ja ansiomerkeistä,
 • sekä suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat määräaikaiset toimenpiteet.

15 § SEURAN TILINTARKASTUS

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Johtokunnan on jätettävä tilit tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa johtokunnalle viimeistään 2 viikkoa ennen kevätkokousta.

16 § SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seuran johtokunnan nimeämä muu henkilö aina kaksi yhdessä. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

17 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Tullakseen hyväksytyksi sääntömuutoksen on saatava 3/4 äänten enemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi.

Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

18 § SEURAN PURKAUTUMINEN

Seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä seuran kahdessa, vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä kokouksessa, joista toinen on seuran varsinainen kokous. Päätöksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava molemmissa kokouksissa 3/4 ääntenenemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä.

Seuran purkamisesta on kokouskutsussa ilmoitettava.

Jos seura purkautuu, luovutetaan jäljelle jäävät varat purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran tarkoitusta toiminta-alueella voimistelutoimintaa edistävään tarkoitukseen tai Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:lle käytettäväksi seuran tarkoitusperien toteuttamiseen.

19 § YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain määräyksiä.